Algemene Voorwaarden Zaanse Doodles Download


ALGEMENE VOORWAARDEN ZAANSEDOODLES 

Artikel 1          Definities

 1. Zaansedoodles, gevestigd te Wognum, KvK-nummer 85579777, BTW nummer NL863672553B01, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3          Totstandkoming overeenkomst

 1. Na een kennismaking wordt klant een voorstel gedaan.
 2. 2. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Klant ontvangt een e-mail met de uiterlijke termijn om te beslissen op het aanbod in te gaan. 

Artikel 4          Tarieven en betalingen          

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In het aanbod wordt de afgesproken prijs van de gekozen pup vermeld, met eventueel bijkomende kosten.
 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling vanaf inschrijving.
 4. Dienstverlener is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Betaling wordt vervolgens in termijnen voltooid. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. De gehele voltooing dient voldaan te zijn voor het ophaalmoment.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 6. 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5          Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
  3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
  4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Dit heeft onder meer betrekking op kleurgarantie, maat en vachttype.
 2. Dienstverlener heeft het recht zich tijdens het verrichten van werkzaamheden te laten bijstaan door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.
 4. Klant kan gedurende de overeenkomst en na aanschaf van de pup te allen tijde contact opnemen met dienstverlener met vragen betreffende de pup.

Artikel 7          Aanvullende bepalingen aanschaf pup

 1. Met de aangeschafte pup mag nimmer gefokt worden door klant, mits de pup als dusdanig is verkocht. Tevens is het ontstaan van een nestje niet toegestaan.
 2. Klant staat vanaf aankoop in voor een gezonde en plezierige leefomgeving van de pup, waaronder goede voedingsvoorzieningen zoals overeengekomen.
 3. Indien dienstverlener constateert dat in strijd met dit artikel wordt gehandeld en een staat van verwaarloosbaarheid is ontstaan, is zij gerechtigd de pup onmiddellijk terug te vorderen, zonder dat er recht ontstaat op restitutie van het betaalde bedrag.
 4. Klant wordt geadviseerd een ziektekostenverzekering af te sluiten indien hij niet zelf kan voorzien in erkende medische hulp in probleemgevallen.
 5. Dienstverlener blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte pup tot het moment dat de volledige koopprijs is voldaan.

Artikel 8          Annulering en herroeping 

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmachtssituaties heeft dienstverlener de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.
 2. De overeenkomst wordt in geval van onvoorziene omstandigheden -deze komen uitsluitend ter beoordeling van dienstverlener- gepauzeerd.
 3. Klant is gerechtigd tot het moment van het ophalen van de gekozen pup de huidige keuze te annuleren en op de wachtlijst voor een geschiktere pup geplaatst te worden. Er is echter geen mogelijkheid tot restitutie van het overeengekomen bedrag na inschrijving.
 4. Indien klant na aanschaf om welke reden dan ook niet meer voor de pup kan of wil zorgen, is deze gehouden de pup terug te brengen naar dienstverlener in dezelfde conditie als bij verlaten van de kennel. Dienstverlener neemt de zorg op zich een nieuw thuis voor de pup te vinden, waarbij klant bemiddelingskosten verschuldigd is. Klant is nimmer gerechtigd de pup door te verkopen zonder tussenkomst van dienstverlener.
 5. Indien dienstverlener er in slaagt de pup te herplaatsen, restituteert zij het aankoopbedrag minus de bemiddelingskosten vermeerderd met 50 euro per week dat de pup bij klant is verbleven.
 6. Indien de klant wenst de pup langer dan 3 maanden bij een ander onder te brengen of te verkopen aan een bekende, is tussenkomst van dienstverlener benodigd. Er zal te allen tijde een nieuw contract met dienstverlener getekend moeten worden met de nieuwe eigenaar van de pup.
 7. Enkel indien bij klant na aanschaf van de pup sprake blijkt te zijn van een allergische reactie en dit binnen 18 maanden kan worden aangetoond, neemt dienstverlener de pup terug in eigendom waarbij het volledige aankoopbedrag zal worden geretourneerd aan klant.

Artikel 9          Gezondheid en garantie

 1. Dienstverlener verklaart dat de aangeschafte pup op het moment van verkoop naar beste weten volleig gezond is en vrij van ziekten, afwijkingen en parasieten en/of huidaandoeningen.
 2. Dienstverlener zal na volledige betalingen de stamboom behorende bij de aangeschafte pup overhandigen. Indien de hond nog niet is gecastreerd wordt de stamboom pas overhandigt na bewijs van castratie door dierenarts ondertekend.
 3. Indien binnen tien dagen na aflevering van de pup door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de pup blijvend ongeschikt is voor het gebruik als huisdier, dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan dienstverlener te kennen geeft, door middel van een aangetekende brief. Dienstverlener is in dat geval verplicht de pup terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.
 4. Indien de pup als huisdier ongeschikt is, maar de klant de pup toch wenst te behouden, kan de klant aanspraak maken op 50% restitutie van de koopsom. De klant moet daarbij wel in staat zijn de benodigde extra zorg aan de pup te geven. Dienstverlener kan in dat geval door de klant niet meer worden aangesproken voor verdere kosten verband houdend met de betreffende ziekte en/of afwijking dan wel het betreffende gebrek.
 5. Indien bij de pup een erfelijk gebrek openbaar voordat de pup de leeftijd van achttien maanden heeft bereikt, welk gebrek niet eerder kon worden ontdekt bij veterinair onderzoek en het gebrek de pup voor een normaal gebruik als huisdier ongeschikt maakt, heeft klant de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 6. Indien de klant aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na de ontdekking van het gebrek, met aangetekende brief aan dienstverlener kenbaar te maken. Dienstverlener is dan gehouden de pup terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom, onder eventuele aftrek van door de dienstverlener betaalde kosten inzake veterinair onderzoek of behandeling.
 7. Indien klant kiest voor een schadevergoeding, dient hij de daadwerkelijk geleden schade aan te tonen. De dienstverlener is in ieder geval beperkt tot schadevergoeding ter hoogte van de koopsom, onder eventuele aftrek van reeds door dienstverlener betaalde kosten inzake veterinair onderzoek en behandeling.
 8. Klant kan in bovenstaande gevallen ook kiezen voor vervanging door een gelijkwaardige pup binnen 18 maanden. Het geslacht van het dier is niet bepalend voor de term gelijkwaardig.
 9. Indien de pup komt te overlijden voordat deze is opgehaald door de klant, is dienstverlener gehouden de volledige koopsom te retourneren, danwel een andere pup aan te bieden indien mogelijk.

Artikel 10         Castratie/Sterilisatie/Fokverbod

 1. Voor de pup wordt geadviseerd voordat het dier anderhalf jaar oud is gecastreerd dan wel gesteriliseerd te zijn. Dit dient te blijken uit een toe te zenden verklaring van een dierenarts. Enkel een chirurgische ingreep voldoet hieraan.
 2. Bij het niet voldoen van het in het eerste lid van dit artikel gestelde kan er ook worden gekozen voor een fokverbod.
 3. De klant dient zich te houden aan hetgeen wat in de overeenkomst is geschreven . Bij het niet houden aan deze regels zal er een direct opeisbare boete worden opgeeist en zal deze per direct moeten worden

Het betalen van de boete ontslaat klant niet van zijn verplichting de pup alsnog te doen castreren danwel steriliseren.

Artikel 11         Intellectueel eigendom

 1. De rechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Zaansedoodles. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Artikel 12         Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13         Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Zaansedoodles.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 14         Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 4. 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.